2012/02/24

Luyen dich tieng Nhat

Câu gốc:
更に3/2出荷出来る様に調整しておりますが来週にならないと明確な回答は出来ません

Bản dịch 1:
hơn nữa, bên tôi đang điều chỉnh để có thể xuất hàng vào ngày 2/3 nhưng không thể trả lời rõ ràng rằng là tuần sau
Nhận xét: Dịch chưa đúng 更に。調整: Nên dịch thoát là "cố gắng" luôn.

Bản dịch 2:
Họ sẽ cố gắng điều chỉnh để có thể xuẩt hàng vào ngày 2/3 nhưng sang tuần sau thì mới có thể trả lời chính xác đc
Nhận xét: Dịch sai chủ ngữ "họ".

Dịch lại:
Ngoài ra, chúng tôi sẽ cố gắng xuất hàng vào/trước ngày mùng 2 tháng 3. Tuy nhiên, (xuất hàng được vào ngày 2 tháng 3 hay không)
thì sang tuần sau chúng tôi mới có thể trả lời chắc chắn được.
Note:
1) Dịch "ngoài ra",
2) Dịch rõ chủ ngữ
3) Dịch rõ ngày tháng, tránh nhầm lẫn Nhật Việt
4) Thêm phần chú thích trong ngoặc cho rõ nghĩa hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét