2012/03/12

Cách dùng to, ya, oyobi trong dịch Việt Nhật

Báo cáo RIA sẽ phân tích, đánh giá tổng thể về các lợi ích, chi phí và rủi ro có thể xẩy ra do tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của một đề xuất thay đổi pháp luật.
RIAは、法律変更の提案の直接・間接の影響によって、発生する可能性のあるリスク、費用および利益において全面的に分析・評価する

Chú ý: "lợi ích, chi phí, rủi ro" là 3 *danh từ* ngang hàng nhau, nối bằng dấu phảy "、" và từ cuối cùng là および (để tiếng Nhật tự nhiên hơn)
Chú ý: "Phân tích, đánh giá" là 2 *động từ*, nối bằng 「・」

Sự khác nhau giữa と và や
「か」は A or B (A hoặc B, và không có C)
「や」は A or B and so on (etc.) (A hoặc B nhưng có thể có C, D...)

「や」はAやB以外にCもDもEも…といろいろありえる、ということです。

Về quy tắc phân biệt と、や、および、または xem
http://www.crosslanguage.co.jp/oyakudachi/edit_je/j04.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét