2012/03/01

Kinh nghiem dich Viet - Nhat, Nhat - Viet

Vài kinh nghiệm hôm nay:
- Cần context để dịch đúng hơn
- Cần cả câu, đoạn, hiểu nghành để dịch đúng hơn
- Thận trọng khi dịch thoát

Q: 2744QVは本番生産枚数分は足りているんですよね?本当に必要な分だけご使用頂けますようお願いします。(予備は見ていませんので。)

Dịch 1:
A: 2744QV đã đủ số tấm cần để sản xuất thật hay chưa? Hãy dùng đủ,
đúng số lượng cần thiết! ((Chúng ta/chúng tôi) không tính đến hàng dự
bị)

Dịch 2: Văn nói, dịch thiếu từ 本番
Về 2744QV thì đã đủ số lượng để sản xuất rồi đúng ko? Xin hãy chỉ sử
dụng những phần nào thấy thực sự cần thiết thôi nhé( Vì tao ko xem bản
dự trù).

Dịch 3: Văn nói, chưa xác định đúng chủ ngữ, dịch chưa hay từ 見ていません
QV thì đã sản xuất đủ số lượng cần thiết rồi nhỉ.Thật sự là (chúng
tôi)mong muốn (bên bạn )chỉ sử dụng lượng cần thiết thôi (Bởi vì không
thấy lượng dự trữ đâu )

--------
Q:インターホン dịch là gì?
A: Điện thoại nội tuyến/nội bộ. Xem wiki thì thấy định nghĩa:
インターホンは、建物等に設置される構内専用の電話である

-------

Q: Công ty a đồng thời góp vốn công ty b:
A:A社とB社は共同出資している

Tham khảo:

http://kotobank.jp/word/%E5%85%B1%E5%90%8C%E5%87%BA%E8%B3%87
1 複数の個人が共同の事業に資金を出すこと。
2 複数の企業が共同の事業に資金を出すこと。このようにして設立された会社を共同出資会社という。→合弁会社

-----------
Q: Chúng tôi sẽ vẽ bản vẽ của những cửa có kích thước WxH khác nhau trước

A1: とりあえず異なるWxHサイズでドア(ウィンドウ)を設計しておきます。

A: 我々が異なるWxHのサイズのある窓の図面を先に描きます
Comment: 先に,描きます là chưa chuẩn phong cách. が trong 我々が chưa đúng.


-----------
Q: 余線 dịch là gì?
A: Đoạn thẳng vàng
(là đoạn "a" và "b" sau khi cắt đoạn tổng a+b bằng tỉ lệ vàng

Xem:
もし有理線分が外中比で切られるならば、線分は互いに無理線分となり、余線分と呼ぶ。
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B7_l%E1%BB%87_v%C3%A0ng
http://mis.edu.yamaguchi-u.ac.jp/kyoukan/watanabe/elements/book13/proposition/proposition13-6.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét