2012/03/02

Mot chut dich van phat bieu (speech)

Q: 'Cuối cùng mọi người nâng cốc để bắt đầu buổi tiệc. Mọi người ăn uống và nói chuyện vui vẻ nhé."
A: Cả một bài phát biểu bạn cắt ra từng đoạn đi dịch rồi ghép lại e rằng nguy hiểm. Mình dịch thoát, ang áng là 最後までごゆっくりどうぞ。それでは、カンパイ!!! Đừng thêm です、でござる j j vào đây nhá, party là phải vui, không có khoảng cách nào cả, hehe.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét